Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die gelden voor grafisch ontwerp zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Algemene Voorwaarden: Aankoop Schilderij

ARTIKEL 1: OVERDRACHT
Het schilderij wordt door volledige betaling eigendom van hierna te noemen koper. Alle bijzonderheden over het hierboven genoemde schilderij staan in het certificaat van echtheid dat samen met deze overeenkomst wordt geleverd.

ARTIKEL 2: PRIJS/BETALING
De koper betaalt bij afgifte van het schilderij de met Evita Tjon A Ten, hierna te noemen kunstenaar, overeengekomen prijs volledig. Indien de koper de met de kunstenaar overeengekomen prijs niet volledig betaald, blijft het schilderij eigendom van de kunstenaar.

ARTIKEL 3: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
De overeenkomst gesloten tussen koper en kunstenaar blijft van toepassing bij vervreemding. De verplichtingen gaan dan over op zijn/haar rechtsopvolgers.

ARTIKEL 4: AUTEURSRECHT
De kunstenaar behoudt het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het schilderij, ontwerpen, werktekeningen, etc. die op het door haar vervaardigde product/schilderij rusten ook na verkoop. Verveelvoudiging van (een deel van) het door koper gekochte schilderij in de vorm van afdrukken, in digitale vorm, of welke andere wijze met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken, te verspreiden en/of te exploiteren is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar. De koper kan het schilderij wel verveelvoudigen en/of een fotografische afbeelding (laten) maken voor administratieve en/of verzekeringstechnische doeleinden.

ARTIKEL 5: SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
De kunstenaar is voor toerekenbare tekortkomingen aan het door haar geproduceerde schilderij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van een goed schilderij hetzij door een geldelijke vergoeding die de product(ie)waarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten. Bij constatering van schade moet dit binnen 24 uur na levering aan de kunstenaar gemeld worden. Voor zover in de vorige alinea aan kunstenaar verplichtingen worden opgelegd, hoeft de kunstenaar deze pas na te komen nadat de wederpartij het door hem/haar aan de kunstenaar verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan haar verschuldigd is, heeft voldaan.

ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen uitsluitend ter beoordeling van de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag worden voorgelegd.

Algemene Voorwaarden: Object/ Evi~lance Sieraad

ARTIKEL 1: OVERDRACHT
Het object wordt door volledige betaling eigendom van hierna te noemen koper. Alle bijzonderheden over het hierboven genoemde object staan in het certificaat van echtheid dat samen met deze overeenkomst wordt geleverd.

ARTIKEL 2: PRIJS/BETALING
De koper betaalt bij afgifte van het object de met Evita Tjon A Ten, hierna te noemen kunstenaar, overeengekomen prijs volledig. Indien de koper de met de kunstenaar overeengekomen prijs niet volledig betaald, blijft het object eigendom van de kunstenaar.

ARTIKEL 3: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
De overeenkomst gesloten tussen koper en kunstenaar blijft van toepassing bij vervreemding. De verplichtingen gaan dan over op zijn/haar rechtsopvolgers.

ARTIKEL 4: AUTEURSRECHT
De kunstenaar behoudt het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het object, ontwerpen, werktekeningen, etc. die op het door haar vervaardigde product/ object rusten ook na verkoop. Verveelvoudiging van (een deel van) het door koper gekochte object in de vorm van afdrukken, in digitale vorm, of welke andere wijze met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken, te verspreiden en/of te exploiteren is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar. De koper kan het object wel verveelvoudigen en/of een fotografische afbeelding (laten) maken voor administratieve en/of verzekeringstechnische doeleinden.

ARTIKEL 5: SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
De kunstenaar is voor toerekenbare tekortkomingen aan door haar geproduceerd object slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding hetzij door hernieuwde levering van een goed object hetzij door een geldelijke vergoeding die de product(ie)waarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten. Bij constatering van schade moet dit binnen 24 uur na levering aan de kunstenaar gemeld worden. Voor zover in de vorige alinea aan kunstenaar verplichtingen worden opgelegd, hoeft de kunstenaar deze pas na te komen nadat de wederpartij het door hem/haar aan de kunstenaar verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan haar verschuldigd is, heeft voldaan.

ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen uitsluitend ter beoordeling van de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag worden voorgelegd.