Leveringsvoorwaarden
Bepalingen vooraf:

Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EAM (hierna: EAM) in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen EAM en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Producten: Wenskaarten, Evi~lance sieraden, beschilderde wijnkisten en andere kunstgerelateerde producten.

Diensten: De door EAM al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies en service in de ruimste zin.

Bestelling/order: Iedere opdracht van afnemer aan EAM, bestellingen/orders, etc. kunnen via de webshop van EAM geplaatst worden.

Artikel 1: Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van EAM, geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. EAM heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan te wijzigen.

EAM draagt er zorg voor dat:
 De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling door middel van PayPal, Ideal.
 De bestelde producten bij de afnemer worden afgeleverd, waarbij de verzendkosten geheel voor rekening van de afnemer zijn.

EAM:
 Is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden;
 Is gerechtigd de afnemer zonder opgaaf van redenen de toegang tot het systeem van EAM te weigeren.

Artikel 2: Aanbod & Overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. EAM behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer EAM de aanvaarding van haar aanbod door de afnemer online heeft bevestigd en de afnemer deze bevestiging heeft ontvangen. In sommige gevallen heeft EAM het recht dit aanbod binnen 02 (twee) werkdagen na de online bevestiging te herroepen.

Artikel 3: Prijzen & Tarieven/Verzendkosten
Alle prijzen zijn exclusief BTW. EAM behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door EAM aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud. Voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen aanvaardt EAM geen aansprakelijkheid. Verzendkosten zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor Nederland gelden de volgende verzendkosten voor wens– en kerstkaarten:
1–4 stuks: € 2,50
5–11 stuks:€ 3,10
12–20 stuks: € 4,40
21–50 stuks: € 5,00
Meer dan 50 stuks: Op aanvraag

Artikel 4: Betaling
De volgende betaalmethodes zijn mogelijk: iDEAL en Pay Pal.

Artikel 5: Levering/leveringstermijn/bezorging
De bestelling(en) worden bezorgd op een door de klant op te geven (post-)adres. De levertijd van de producten vindt plaats binnen 07 (zeven) werkdagen nadat de betaling ontvangen is. De door EAM opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per e–mailbericht, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachten levertijd, waarbij aan EAM een maximale termijn van 30 (dertig) dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Uiteraard besteedt EAM grote zorg aan de verpakking, zodat de inhoud van de zending in ongeschonden staat door de afnemer in ontvangst kan worden genomen. EAM behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in twee of meer zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden,

betaalt EAM de verzendkosten. Van een eventuele deelzending ontvangt de afnemer altijd een bericht. Het annuleren van bestelling(en) is slechts mogelijk, indien de door de afnemer bestelde producten niet gereed zijn. Indien de door de afnemer bestelde producten al gedrukt zijn en of gereed zijn gemaakt voor verzending, worden de tot dan toe door EAM gemaakte kosten geheel in rekening gebracht van de afnemer. EAM behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of slechts een deel van het door de afnemer betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten al zijn gebruikt of door schuld anders dan die van EAM of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzendingen en de verzendkosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de afnemer. EAM accepteert retourzendingen uitsluitend na schriftelijke kennisgeving. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven (post)adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van een gebrek moet de afnemer, binnen 02 (twee) dagen na ontvangst van de producten, daarvan melding doen bij EAM. Hierna zullen de hierop volgende stappen worden bepaald.

Artikel 6: Aflevering en Risico
EAM is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of het niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen door problemen met het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen EAM en de afnemer, dan wel tussen EAM en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de afnemer en EAM. De kleuren van de producten die in de webshop worden getoond, kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. EAM neemt het risico van verzending op zich. Echter, de kosten van verzending komen geheel ten laste van de afnemer.

Artikel 7: Privacy Persoonsgegevens
Zie disclaimer en privacy policy op de website.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van EAM totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan EAM zijn voldaan.

Artikel 9: Overmacht
Elke van de wil van EAM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen:

1. Jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of
2. In redelijkheid niet van EAM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door EAM of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
3. In geval van tijdelijke overmacht is EAM gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 30 (dertig) dagen duurt, is de afnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht is opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen. De afnemer is, behoudens artikel 9.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en ontvangt geen schadevergoeding.

Artikel 10: Toepasselijkheid recht en geschillen
Op alle aanbiedingen en bestellingen van en overeenkomsten met EAM is het Nederlandse recht van toepassing.